Vedtægter

 

§1

Navn og hjemsted

 

          1.1                 Selskabets navn er Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

 

          1.2                 Selskabets hjemsted er Arden Kommune.

 

§ 2

Formål og forsyningsområde

 

          2.1                 Selskabets formål er at etablere kraftvarmeanlæg og gennem disse anlæg at drive

                                fjernvarmforsyning i Oue, samt at sælge elproduktionen for på bedste og billigste måde 

                                at sikre fjernvarmeforsyning, eventuelt i samarbejde med andre energiselskaber.

 

          2.2                 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under

                                hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af

                                forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan

                                respekteres. 

 

§ 3

Andelshaverne

 

          3.1                 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person såfremt denne er:

 

                                a. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.

                                b. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.

                                c. Ejer af en bygning på lejet grund.

                                d. En ejerlejligheds, andelsbolig-, almennyttig bolig forening eller ejer af en

                                    udlejningsejendom, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til 

                                    selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

 

          3.2                 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor

                                 forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den 

                                 pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

 

                                Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets                                             betsyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser - der fastsætter                                      vilkår for levering af fjernvarme.

 

          3.3.                Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for                                                          andelshavere gældende.

 

          3.4                 Brug af brændeovn, der ikke er tilsluttet det vandbårne system tillades.

 

          3.5                 Når særlige forhold gør sig gældende f.eks. med hensyn til bygningskarakter og                                                    varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og                                                            varmelevering.

 

§ 4

Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

 

          4.1                 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene                                   med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren                                         ikke personligt.

 

          4.2                 Andelshavere, som er tilmeldt i tegningsperioden, skal betale 100,- kr. i tilslutningsafgift.                                     Senere indmeldelse kan ske ved betaling af tilslutningsafgift i henhold til tilslutningstakst                                   udarbejdet af selskabets bestyrelse.

 

          4.3                 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet                                     tarif.

 

§ 5

Udtrædelsesvilkår

 

          5.1                 Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et                                                        regnskabsårs udløb.

 

                                 Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders                                      beslutninger.

 

          5.2                 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

 

                                a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.

                                b. Eventuelt skyldige afgifter.

                                c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen,                                         nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

                                d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på                                     den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den                                                   udtrædendes varmeforsyning.

 

                                 Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet:

                     

                               e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere                                    end 2-års dagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager                                                            afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede                                            anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været                                      indregnet i priserne.

 

                                Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af                                               foretagne afskrivning beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af                                       selskabets samlede registrere tilslutnings værdi i regnskabsåret inden opsigelsen.

 

          5.3                 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

 

          5.4                 Ledninger, der tilfører naboejendomme varme, fjernes ikke, og den udtrædende er                                             forpligtet til efter forlangende fra selskabet at lade selskabet tinglyse sædvanlig                                                   deklaration om sådanne ledningers forsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

 

§ 6

Deklaration

 

          6.1                 En andelshaver er forpligtet til bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:

 

                                a. Deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter                                           eller leveringsbestemmelser.

                                b. Deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af                                          andre ejendomme.

 

                                 Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler,                                        som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

 

                                 Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

 

§ 7

Generalforsamling

 

          7.1                 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

 

          7.2                 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober.

 

          7.3                 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved                                      skriftlig indbydelse og ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og                                          med angivelse af dagsorden.

 

          7.4                 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

                     

                                1. Valg af dirigent.

                                2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

                                3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

                                4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

                                5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

                                6. Indkomne forslag fra andelshaverne.

                                7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                                8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

                                9. Eventuelt.

 

          7.5                 På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme for hver tilslutning, der opfylder                                  betingelserne i § 3, stk. a-d.

 

          7.6                 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end to stemmer                                  yderligere ved fuldmagt.

 

          7.7                 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før                                                      generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til                                    inkasso.

 

          7.8                 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

 

          7.9                 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er                                              repræsenteret på generalforsamlingen og endvidere, at beslutningen vedtages med                                           mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved                                         stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på                                                   generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede                                                         andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne                                       generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling,                                   og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det                                                 repræsenterede antal andelshavere.

 

          7.10              Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld,                                           godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

          7.11              Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets                                             vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at                                                 reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende                                                   generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

 

          7.12              Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen                                  skriftligt i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at                                        undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

          7.13              Der reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag udsendes sammen med indbydelsen.

 

          7.14              Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller                                 når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag,                                 der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter                                     modtagelsen af skriftligt ønske herom.

 

§ 8

Bestyrelsen

 

 

          8.1                 Selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelse består af 5 medlemmer.

                                Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I den periode,                                   hvor der gives kommunegaranti for lån, kan kommunalbestyrelsen herudover udpege et                                   bestyrelsesmedlem. Dette medlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

 

                                Indtil aflevering af værket har fundet sted, deltager suppleanterne som fuldgyldige                                               bestyrelsesmedlemmer.

 

          8.2                 I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

          8.3                 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde                                       sted.

 

                                 Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et                                  bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet                                      for det nuværende medlem frem til det tidspunkt den udtrædende er valgt.

 

                                 Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

 

          8.4                 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestemmelsesmedlem og suppleant er enhver                                           andelshaver eller myndig person fra denne husstand, som har stemmeret. Andelshavere                                   jfr. 3.1.d. er valgbar til bestyrelsen ved et medlem af andelshavernes bestyrelse.                                                   Generalforsamlingen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

 

§ 9

Selskabets ledelse

 

          9.1                 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender.                                                      Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med                                              formand, næstformand og eventuel kasserer.

 

          9.2                 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet                                    møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige,                                      er formandens stemme afgørende.

 

          9.3                 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en                                                        beslutningsprotokol.

 

          9.4                 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer                                   aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.

 

          9.5                 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og                                                    pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition                                                      vedrørende selskabet. Førstkommende ordinære generalforsamling bemyndiges til uden                                  at reglerne om vedtægtsændringer iagttages, at indskrænke bestyrelsens myndighed.

 

          9.6                 Selskabet tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formand eller                                          fungerende formand.

 

§ 10

Regnskab og revision

 

          10.1              Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni.

                               1. regnskabsår går fra 30. juni 1995.

                               Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god

                               regnskabsskik.

 

          10.2              Regnskabet revideres af en revisor, som opfylder de af myndighederne stillede krav for                                       autorisation af sådan virksomhed.

 

§ 11

Selskabets opløsning

 

 

          11.1              Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter                                             reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende                                             lovgivning.

 

          11.2              Når der består kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelser, kan opløsning af                                          selskabet kun ske med kommunens samtykke.

 

          11.3              Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages,                                 vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

 

          11.4              Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til                                          andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængige omkostninger i det sidste                                              regnskabsår.

 

Således vedtægter på stiftende generalforsamling 15. dec. 1993.

 

 

Vedtægtsændringer til vedtægterne for

 Oue Kraftvarmeværk A.M.B.A.´s

 

Vedr. § 4

 

Nyt punkt:

          4.4                 Uanset bestemmelsen i punkt 4.1 hæfter andelshaver for ejendommens forbrug af                                             varme, uanset om denne er udlejet, bortforpagtet eller i øvrigt overdraget til tredjemand                                   uden ejerskifte.

 

Vedr. § 7

 

Nye punkter:

          7.4.9             Valg af revisor.

 

          7.4.10          Eventuelt.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 5. oktober 1995 samt ekstraordinær generalforsamlingen den 26. oktober 1995.

 

Vedr. § 4

 

Nye punkter:

          4.5                 Såfremt selskabets årlige omkostninger reduceres ved at én eller flere andelshaver(e)                                          indfrier deres andel af selskabets samlede gældsforpligtelse, er den/de andelshaver(e)                                        herefter berettiget til at opnå fremtidig reduktion i varmeprisen.

 

          4.6                 Generalforsamlingen træffer beslutning om den enkelte andelshavers andel af selskabets                                  gæld på baggrund af indstilling fra bestyrelsen.

 

Således vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 23. februar 2005 og den 17. marts 2005.

 

Vedtægter for Oue Kraftvarmeværk A.M.B.A.

Orginal dokument

 

Klik på billedet til højre for at se og læse det origanale dokument.  (Du kan trykke i højre hjørne, når der står "Pop ud"). Der åbnes et nyt vindue, hvorfra der gives mulighed for udskriftning af hele eller dele af dokumentet.